Regulamin szkoła

EDU-DANGO ANGIELSKI NA SPORTOWO

Regulamin świadczenia usług

§1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług w postaci kursów dla dzieci Angielski na sportowo, warunki zawierania Umowy, odstąpienia od Umowy, tryb postępowania reklamacyjnego, a także pozostałe obowiązki informacyjne.
 2. Organizatorem kursu jest Kamil Wójcik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EDU-DANGO Kamil Wójcik z siedzibą przy ul. Antoniukowskiej 1A, 15-740 Białystok, posiadający numer NIP 5423438982 , numer REGON 389850866.
 3. Organizator wskazuje, że wymiana korespondencji, składanie oświadczeń woli o odstąpieniu od umowy, wypowiedzeniu umowy i reklamacje następują za pomocą następującego adresu poczty elektronicznej Organizatora: edudango.bialystok@gmail.com
 4. Organizator wskazuje, że zawarcie umowy może nastąpić poprzez wysłanie formularza drogą elektroniczną, bądź dostarczenie formularza do instruktora prowadzącego zajęcia.

§2 Definicje

 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
  1. Organizator – Firma organizująca zajęcia:
   Organizatorem jest Kamil Wójcik firma prowadząca działalność gospodarczą Edu-Dango Kamil Wójcik z siedzibą w Białymstoku, ul.Antoniukowska 1A prowadzący kurs ,,Angielski na sportowo’’
  2. Przedstawiciel – rodzice, opiekunowie prawni uczestnika lub inne osoby i/lub podmioty prawne uprawnione przez rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika do podpisania umowy o przeprowadzenie kursu ,,Angielski na sportowo’’.
  3. Usługobiorca – Zgłaszający, który zawarł umowę o prowadzenie usługi edukacyjnej z Organizatorem.
  4. Uczestnik/Kursant – wszystkie osoby objęte Zgłoszeniem, osoba niepełnoletnia, która nie ukończyła 18 lat, uczestnicząca w kursie ,,Angielski na sportowo’’.
  5. Umowa – umowa o prowadzenie kursu ,,Angielski na sportowo’’ zawarta z Organizatorem osobiście bądź na odległość.
  6. Zgłoszenie – formularz zapisów dostępny na stronie www.edudango.pl

§3 Przedmiot Umowy. Kurs ,,Angielski na sportowo’’

 1. Przedmiotem Umowy jest przeprowadzenie przez Organizatora na rzecz Kursanta kursu ,,Angielski na sportowo’’.
 2. Na zajęcia prowadzone przez Organizatora uczęszczają zapisani przez Przedstawiciela Kursanci.
 3. Kurs odbywa się w ciągu roku szkolnego, tj. od 01.10.2023 r. do 23.06.2024 r. w placówce dydaktycznej, do której uczęszcza Kursant lub innym wskazanym przez Organizatora miejscu.
 4. Kurs odbywa się w wymiarze 45 minut i obejmuje 36 zajęć w roku szkolnym. Informacje o czasie zajęć są ustalane indywidualnie drogą mailową. Jeśli w roku szkolnym odbędzie się więcej lub mniej zajęć niż przewiduje niniejszy Regulamin, szczegółowe informacje o płatnościach zostaną przesłane Przedstawicielowi w mailu organizacyjnym (zmianie ulega ilość rat miesięcznych i wysokość rat miesięcznych lub semestralnych).
 5. Dzieci pracują w grupach nie przekraczających 14 osób.
 6. Przedstawiciel uiszcza opłatę za kurs w równych, comiesięcznych lub semestralnych ratach.
 7. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia najwyższego poziomu nauczania, do kontaktu z Przedstawicielem w przypadku ewentualnych problemów wychowawczych Kursanta.
 8. Upoważniony przez Organizatora Instruktor, w przypadku gdy zajęcia odbywają się w placówce dydaktycznej, do której uczęszcza Kursant lub innym miejscu wskazanym przez Organizatora, za zgodą Przedstawiciela przyprowadza i odprowadza Kursanta do i z świetlicy/sali, w której przebywa Kursant, o ile świetlica /sala znajduje się w obrębie tej placówki dydaktycznej.
 9. Jeżeli konkretne zajęcia nie odbędą się z powodu objęcia szkoły kwarantanną, Organizator dołoży wszelkich starań aby zajęcia zostały odrobione. W przypadku niemożliwości rata za zajęcia zostanie pomniejszona adekwatnie do utraconych zajęć.
 10. Organizator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo kursantów w dobie obostrzeń sanitarnych związanych z epidemią COVID-17. Organizator zobowiązuje się do wprowadzania w czyn bieżących rozporządzeń Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
 11. Przedstawiciel jest zobowiązany aby poinformować Organizatora, przed rozpoczęciem pierwszych zajęć przez kursanta, o wszelkich schorzeniach i dolegliwościach dziecka (w tym chorobach przewlekłych), które mogą mieć wpływ na udział dziecka w zajęciach. Brak takiej informacji ze strony Przedstawiciela jest równoznaczny, iż Kursant nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach.
 12. W przypadku, gdy po zajęciach, Kursant nie wraca pod opiekę placówki, Przedstawiciel zobowiązuje się do punktualnego odbierania Kursanta po zajęciach.
 13. Przedstawiciel oświadcza, że ma świadomość ryzyka związanego z uczestnictwem Kursanta w zajęciach ruchowych (bez kontaktu lub lekki kontakt) i związanych z tym możliwości powstania kontuzji czy zakażenia wirusem, mimo przestrzegania zasad bezpieczeństwa, wytycznych przeciwepidemicznych i stosowania właściwej metodyki prowadzenia zajęć.
 14. Przedstawiciel oświadcza, że Kursant posiada aktualne ubezpieczenie zdrowotne.

§4 Zawarcie Umowy

 1. Umowa o przeprowadzenie Kursu ,,Angielski na sportowo’’ jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta lub osobiście po dostarczeniu umowy Instruktorowi.
 2. Umowa ma charakter odpłatny.
 3. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą wypełnienia wszystkich wymaganych pól i naciśnięcia przycisku ZAMAWIAM,bądź po dostarczeniu podpisanego regulaminu. O zawarciu umowy Przedstawiciel jest informowany wiadomością elektroniczną.
 4. Podpisanie umowy jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu oraz wyrażeniem zgody przez Opiekuna na wykorzystywanie wizerunku dziecka w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronach internetowych www.edudango.pl oraz facebooku, np. filmy, zdjęcia i imprez organizowanych przez Organizatora z udziałem uczestników zajęć.

§5 Wynagrodzenie, opłaty

 1. Opłata za cały rok szkolny 2023/2024 prowadzenia Kursu ,,Angielski na sportowo’’ wynosi 801 zł. Kwota obejmuje 9 miesięcy zajęć Angielski na sportowo.
 2. Opłaty mogą być wniesione:
  1. Jednorazowo (za cały rok szkolny) – w kwocie 801 zł w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia zawarcia Umowy;
  2. Semestralnie – w kwocie 400,50 zł w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia zawarcia.
  3. Ratalnie (9 rat) – w kwocie 89 zł płatnej za miesiące od 1 października 2023 r. do 23 czerwca 2024 r. włącznie do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, przy czym pierwsza rata nie później niż 2 dni od dnia zawarcia Umowy;
 3. Opłat za Kurs Przedstawiciel:
  1. dokonuje na rachunek bankowy Organizatora:

   77 1050 1025 1000 0097 4349 6607 przy czym dane do przelewu to:

   EDU-DANGO KAMIL WÓJCIK

   15-740 BIAŁYSTOK, ANTONIUKOWSKA 1A;

  2. jako tytuł przelewu proszę wskazać imię i nazwisko dziecka oraz placówkę.
 4. W przypadku nieterminowych płatności naliczane będą odsetki ustawowe za opóźnienie.
 5. W przypadku braku płatności za zajęcia powyżej 30 dni Organizator może rozwiązać Umowę oraz nie wpuścić Kursanta na zajęcie.

§6 Rozwiązanie Umowy. Rezygnacja z Kursu.

 1. Przedstawiciel może w każdej chwili rozwiązać Umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie wchodzi w życie z kolejnym okresem rozliczeniowym.W okresie wypowiedzenia Kursant ma prawo uczestniczyć w zajęciach do dnia rozwiązania Umowy, zaś Przedstawiciel uiszczać opłaty.
 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno być złożone na piśmie, za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku stwierdzenia niedopłaty przedstawiciel zobowiązany jest uiścić brakującą opłatę w terminie oznaczonym w rozliczeniu. Zwrot nadpłaty dokonywany jest na rachunek bankowy, wskazany przez Przedstawiciela.

§7 Klauzula informacyjna RODO dla Przedstawicieli

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), Organizator informuje, że:

 1. administratorem danych osobowych Przedstawiciela oraz Kursantów jest Kamil Wójcik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Edu-Dango z siedzibą przy ul.Antoniukowskiej 1A/31, 15-740 Białystok, posiadający numer NIP 5423438982 , numer REGON 389850866
 2. kontakt w sprawie dostępu do danych osobowych i ich sposobu przetwarzania Organizator realizuje pod adresem e-mail: edudango.bialystok@gmail.com
 3. dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO, tj. w celu niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest Przedstawiciel oraz Kursant, których dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz w wyniku wyrażenia przez Przedstawiciela zgody na przetwarzanie danych osobowych swoich oraz Kursanta.
 4. w przypadku wizerunku Kursanta przetwarzanie odbywa się na zasadzie dobrowolnej zgody wyrażonej przez Przedstawiciela, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO – w części C Regulaminu. Zgodę tę Przedstawiciel lub Kursant może w każdej chwili wycofać.
 5. dane osobowe mogą być udostępniane Instruktorom lub innym podmiotom realizującym zajęcia w imieniu i na rzecz Organizatora upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie zawartych umów, a także kadrze zarządzającej oraz pracownikom placówki dydaktycznej, do której uczęszcza Kursant, a w której siedzibie odbywają się zajęcia;
 6. dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi informatyczne, obsługę księgową i kadrową;
 7. dane osobowe Przedstawicieli oraz Kursantów będą przechowywane przez okres trwania Umowy, zaś później do upływu okresów przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych Organizatora oraz przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przetwarzanie odbywa się do momentu jej wycofania.
 8. Przedstawiciel oraz Kursant po osiągnięciu pełnoletności posiada prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli zdaniem Przedstawiciela lub pełnoletniego Kursanta, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
 9. administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. dane udostępnione przez Przedstawiciela nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 11. podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Umowy o przeprowadzenie Kursu „Angielski na sportowo”.

§8 Postanowienia końcowe.

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2023 r. do 23.09.2024 r.